Serveis de Gestoria Administrativa i Comptable per al teu Pime o Autònoms

Servei d’administració i gestió laboral, fiscal i comptable

Oferim diferents pacs de suport administratiu i/o de gestió laboral, fiscal i comptable a autònoms i PYMES

Podem assessorar-te i ocupar-nos de:

Assessorament comptable

Confecció i control de pressupostos i factures
Comptabilitat
Tràmit de factures electròniques

Assessorament laboral

Confecció i presentació d’altes i baixes a la Seguretat Social

Confecció i presentació de contractes, prorrogues i variacions a l’Oficina de treball de la Generalitat

Confecció i presentació de liquidacions a la Tresoreria de la Seguretat Social. 

Confecció i presentació de fitxers CRA.

Confecció i presentació a l’Agencia Tributaria de declaracions trimestrals i anuals.

Confecció de certificacions de situació personal al pagador.

Gestió dels comunicats de baixa medica per incapacitat temporal o accident de treball.

Confecció i estudi de costos salarials.

Assessorament Fiscal

Confecció i presentació a l’Agencia Tributaria de declaracions trimestrals i anuals.

Comptes Anuals i presentació al Registre corresponent.

Artistes i artesans

En el cas d’artistes i artesans, alta i seguiment a plataformes (Programa.cat, mostres, fires…), amb i sense producció i/o distribució.